Ανακοίνωση

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 14/2/2020  για τη σύναψη συμβάσεων έργου με πέντε (5) επιστημονικά στελέχη (Κωδικοί Θέσεων: 5031891/Β.2.1 -5031891/Β.2.2 -5031891/Β.2.3 και 5031891/Β.2.4- 5031891/Β.2.5) στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 «Δράσεις ΙΝΕΜΥ» της Πράξης «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031891, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

 

Οι φάκελοι θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι και την Παρασκευή 14/02/2020 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση : ΙΝΕΜΥ, Πετράκη 8, TΚ 10563, Αθήνα, ισόγειο (Γραμματεία) ή να υποβληθούν  ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Επισημαίνεται ότι οι φάκελοι θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και πρωτοκολληθεί έως την ως άνω ημερομηνία και ώρα, διαφορετικά θα θεωρούνται εκπρόθεσμοι.