Αρχεία Εμπορίου του ΙΝΕΜΥ 2019-06-11T11:27:30+03:00

Αρχεία Εμπορίου του ΙΝΕΜΥ

Τα Αρχεία Εμπορίου του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ είναι ο αρχειακός-ιστορικός βραχίονας της ερευνητικής δραστηριότητας του ΙΝΕΜΥ. Η πολύπλευρη προσπάθεια του Ινστιτούτου για τον καλύτερο δυνατό προσδιορισμό των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που σχετίζονται με τη Μμε επιχειρηματικότητα, αλλά και η μέριμνα για την καταγραφή και προώθηση καινοτόμων στρατηγικών για την επιβίωση της Μμε επιχείρησης κατέδειξε ένα πολύ σημαντικό κενό σε ό,τι αφορά τη γνώση του ιστορικού παρελθόντος του εμπορίου.

Η συλλογική μνήμη του εμπορίου, είτε πρόκειται για την ιστορία ενός εμπορικού συλλόγου είτε πρόκειται για την ιστορία μίας επιχείρησης, είναι ένα πραγματικό «θησαυροφυλάκιο» εμπειριών που μπορούν να λειτουργήσουν σαν οδηγός για τη Μμε επιχειρηματικότητα του σήμερα.

Έτσι, η δημιουργία των Αρχείων Εμπορίου από το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ έχει ακριβώς ως στόχο να είναι ένας τόπος συγκέντρωσης γραπτών και οπτικοακουστικών τεκμηρίων σχετικά με την ιστορία του ελληνικού εμπορίου αλλά και επιστημονικού προβληματισμού πάνω σε αυτά.

To 2016 το ΙΝ.ΕΜ.Υ.-Ε.Σ.Ε.Ε., ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝ.ΕΜ.Υ.-Ε.Σ.Ε.Ε. για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000966, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΠΕ 5 («Μηχανισμός ανατροφοδότησης από τις Ομοσπονδίες & τους Εμπορικούς Συλλόγους για τη στήριξη των ΜΜΕ και της απασχόλησης σε εθνικό & τοπικό επίπεδο»), το ΙΝ.ΕΜ.Υ. έχει αναλάβει την οργάνωση, την ψηφιοποίηση και εν τέλει την έκδοση συλλογικού τόμου των Εμπορικών Συλλόγων Πειραιά, Πάτρας και Καρδίτσας.

Αρχεία Εμπορικών Συλλόγων:

  • Αρχείο Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς
  • Αρχείο Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών
  • Αρχείο Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας