Ανακοίνωση παράτασης της ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για το έργο με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης του ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη διευκόλυνση της διαδοχής στον Ελληνικό Εμπορικό κλάδο» με κωδικό ΟΠΣ 5074517

Ανακοίνωση παράτασης της ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω

Επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Διοργάνωση μίας ημερίδας»

Αρχείο προς λήψη Διευκρινήσεις

Προσωρινά αποτελέσματα Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΑΕΛΕ για απασχόληση δύο (2) στελεχών γραμματειακής υποστήριξης

προγραμμάτων κατάρτισης με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης μέρους ενεργειών

2019-04-19T13:29:46+03:00 16 Απριλίου 2019|Uncategorized|

Ένταξη της Πράξης: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2017/003 GR/Attica retail», με Κωδικό ΟΠΣ 5032901

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020

2019-01-08T09:30:57+02:00 14 Νοεμβρίου 2018|Uncategorized|

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.1.5 – Μελέτη με θέμα : Το φορολογικό σύστημα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την