Διαδικασία Ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου εκπαιδευτών

για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Ενέργειας Β.1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» για το έργο με κωδ. EGF/2017/003 GR/Attica retail.

Σας ενημερώνουμε ότι τηρώντας την διαδικασία της ψευδωνυμοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, και τις γενικές διατάξεις του Κανονισμού περί προσωπικών δεδομένων, πρόκειται να αναρτηθούν άμεσα, οι πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο τις κάτωθι προσκλήσης, στο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020, Έργο με «ΚΩΔ.:EGF/2017/003 GR/Attica retail» :

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στο εξής κείμενο : Οδηγίες για την ενημέρωση των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης.