Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη αναδόχου μεταφοράς έντυπου υλικού

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,  υλοποιεί το Υποέργο 16 «Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας (υλοποίηση) – ΙΝΕΜΥ», στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ», η οποία είναι ενταγμένη (κωδικός ΟΠΣ: 491402) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 16, απαιτείται η μεταφορά έντυπου και άλλου υλικού (έγγραφα – συμβάσεις, έντυπα παρακολούθησης του προγράμματος κ.λπ.) από την έδρα του ΙΝΕΜΥ στους τόπους υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και αντίστροφα.

Τη μεταφορά των υλικών θα αναλάβει Ανάδοχος ο οποίος θα προκύψει από Διαδικασία Απευθείας  Ανάθεσης.

Για τη μεταφορά των υλικών προβλέπεται ότι το κόστος θα ανέλθει έως το ποσό των  15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. 23%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υποέργου 16.

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του ΙΝΕΜΥ
Β. Κορκίδης

 

Αρχεία προς λήψη