Επαναπροκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων για τη σύναψη Συμβάσεων Έργου με δύο (2) Επιστημονικά Στελέχη

Παράταση αιτήσεων στην πρόσκληση  έως 27/7 ώρα 15.00

 

Κωδικοί θέσης 5031891/Β.2.3 και 5031891/Β.2.4 στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Δράσεις ΙΝΕΜΥ» της Πράξης «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031891, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Υποβολή αιτήσεων έως 15/7 και ώρα 16.00.

 

Αρχεία προς λήψη