Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων

                               

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), συντονιστής εταίρος, σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας του Εθνικού Εμπορίου (ΙΝ.ΕΜ.Υ. ΕΣΕΕ), την Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτισμικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «ΝΟΣΤΟΣ» (Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Ι.Ε.Κ.Ε.Π.», υλοποιούν το έργο με τίτλο: «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων», στα πλαίσια τησ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη ενός μηχανισμού δράσεων ανάπτυξη/προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (δημιουργία μεθοδολογίας και καλών πρακτικών για την ενθάρρυνση μεμονωμένων επιχειρήσεων και καλών επιχειρήσεων για την εφαρμογή δράσεων ανάπτυξης/προώθησης της ΕΚΕ, κατάρτιση και εξατομικευμένη συμβουλευτική επιχειρήσεων, σχεδιασμό και ανάπτυξη «εργαλείων», στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του Έργου είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αξιοποίησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η οποία και συμβάλλει αφενός στην ενδυνάμωση των θεσμικών αρμοδιοτήτων του Δήμου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των κάτοικων που ζουν στη γεωγραφική του περιφέρεια, αφετέρου στη διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές υπηρεσίες/δομές του Δήμου Αθηναίων, καθώς και με κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων.

Πληθυσμός που αναμένεται να ωφεληθεί από τις Δράσεις του Έργου είναι:

  • Ιδιωτικές/κοινωνικές επιχειρήσεις που εδρεύουν ή/και δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων
  • Εργαζόμενοι, διευθυντικά και διοικητικά στελέχη ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων που υλοποιούν ή στοχεύουν να αναπτύξουν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων
  • Στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών/δομών του Δήμου Αθηναίων

Μια από τα Δράσεις του Έργου είναι η επιμόρφωση εργαζομένων, επαγγελματιών και στελεχών ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων, για θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Για το λόγο αυτό το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Ι.Ε.Κ.Ε.Π.», θα υλοποιήσει 50 προγράμματα επιμόρφωσης, διάρκειας 15 ωρών το καθένα, για συνολικά 1.000 άτομα το Μάιο και τον Ιούνιο.

2018-02-07T12:22:03+02:00 3 Ιουνίου 2015|Έργα ΕΣΠΑ|