Επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Διοργάνωση μίας ημερίδας»

Επιπλέον Διευκρινίσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό (Αριθ. Πρωτ.: 1479/29.06.2020) για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Διοργάνωση μίας ημερίδας» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο: «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» της πράξης: «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» (κωδικός ΟΠΣ: 5000966)

Στο πλαίσιο της ημερίδας δεν θα απαιτηθεί η εξασφάλιση live streaming σε καμία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρχείο προς λήψη