Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας ΚΩΔ. ΟΠΣ 5000966 2019-06-21T14:24:04+03:00

Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας ΚΩΔ. ΟΠΣ 5000966

Το υποέργο στοχεύει στη θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε .μέσα από την υλοποίηση των
ακόλουθων δράσεων / πακέτων εργασίας:

  •  ΠΕ1: Μηχανισμός στήριξης του ΙΝΕΜΥ για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικών για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση: διεξαγωγή ερευνών και μελετών για τη στήριξη τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικών για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση.
  •  ΠΕ2: Ενδυνάμωση του ΙΝΕΜΥ για την τεκμηρίωση προτάσεων για την προώθηση της απασχόλησης: ενίσχυση του ΙΝΕΜΥ για τη διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την προώθηση της απασχόλησης ιδιαίτερα στο εμπόριο και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
  •  ΠΕ3: Ενίσχυση της συμμετοχής και εκπροσώπησης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς Κοινωνικού Διαλόγου: ενίσχυση του ΙΝΕΜΥ για τη διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για το εμπόριο και την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς Κοινωνικού Διαλόγου.
  •  ΠΕ4: Αναβάθμιση και διαρκής επικαιροποίηση «Γεωβάσης»: αναβάθμιση και διαρκής επικαιροποίηση της «Γεωβάσης» της πρωτοποριακής βάσης δεδομένων επιχειρηματικής γεωγραφίας που έχει υλοποιήσει και λειτουργεί το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε.
  •  ΠΕ5: Μηχανισμός ανατροφοδότησης από τις Ομοσπονδίες και τους Εμπορικούς Συλλόγους για τη στήριξη των ΜΜΕ και της απασχόλησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο: μηχανισμός διαρκούς ανατροφοδότησης του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ από τις τοπικές Ομοσπονδίες και τους Εμπορικούς Συλλόγους με στόχο τη στήριξη των ΜΜΕ και της απασχόλησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
  •  ΠΕ6: Ενέργειες Συντονισμού και Διαχείρισης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής και οικονομικής παρακολούθησης της Πράξης.

Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.