Ματαίωση Διαγωνισμού για τη «Διοργάνωση μίας ημερίδας»

Αποφασίζεται η ματαίωση του 1479/29.06.2020 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διοργάνωση μίας ημερίδας», στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας». H ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού αποφασίζεται έχοντας ως γνώμονα την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την μείωση διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.