Μηχανισμός υποστήριξης και πληροφόρησης Εμπορικών Συλλόγων και μελών

Το ΙΝΕΜΥ στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000966, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», παρέχει διαρκή υποστήριξη και πληροφόρηση για την άμεση επίλυση ερωτημάτων που θέτουν οι Εμπορικοί Σύλλογοι και τα μέλη τους για θέματα χρηματοοικονομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Τηλ. επικοινωνίας 210.32 59 195

Mail: Angelidaki@esee.gr

Υπεύθυνη: κα Αγγελιδάκη Γεωργία

2019-06-27T15:07:47+03:00 20 Ιουνίου 2016|Επικαιρότητα, Έργα ΕΣΠΑ|