ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 5023/20.11.2018) για τη συγκρότηση Ενιαίου Μητρώου Συνεργατών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

στο πλαίσιο του Έργου «ΚΩΔ.:EGF/2017/003 GR/Attica retail»

Ως προς τη σελίδα 9, παρ. 3, σημείο (δ) Η ανώτατη αμοιβή για την υποστήριξη της εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων, ανέρχεται έως το ποσό 1.500€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο.

Αρχεία προς λήψη