ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.4: «Έρευνα καταγραφής κινητικότητας επιχειρήσεων και αναδιαρθρώσεων σε εμπορικούς δρόμους»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

 «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας», και Πακέτου Εργασίας 1: Μηχανισμός στήριξης του ΙΝΕΜΥ για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικών για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση