ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.1.5 – Μελέτη με θέμα : Το φορολογικό σύστημα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» και Πακέτου Εργασίας 1: Μηχανισμός στήριξης του ΙΝΕΜΥ για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικών για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση
κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5000966