Παράταση αιτήσεων στην πρόσκληση για τη σύναψη Συμβάσεων Έργου με δύο (2) Επιστημονικά Στελέχη

Νέα παράταση αιτήσεων έως 3/8  και ώρα 15:00

Παράταση αιτήσεων στην πρόσκληση  έως 27/7 ώρα 15:00

Αφορά τους Κωδικούς Θέσης 5031891/Β.2.3 και 5031891/Β.2.4 στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Δράσεις ΙΝΕΜΥ» της Πράξης «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031891, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ