Περιγραφή Ινστιτούτου 2023-07-19T08:59:24+03:00

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) ιδρύθηκε το 2007 με κύριο σκοπό την παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης στην τριτοβάθμια οργάνωση του ελληνικού εμπορίου, την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και στις οργανώσεις μέλη της για την άσκηση του συνδικαλιστικού τους ρόλου, καθώς και σε ανάλογες οργανώσεις του χώρου των υπηρεσιών με προσανατολισμό στην χάραξη εθνικής στρατηγικής για το εμπόριο και τις υπηρεσίες και την ενίσχυση της θέσης τους στο νέο οικονομικό περιβάλλον.

Το ΙΝΕΜΥ, στο πλαίσιο αυτό, ερευνά, μελετά και τεκμηριώνει θέματα που αφορούν στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Ειδικότερα, στις εργασίες του, περιλαμβάνονται:

  • Η επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξη των θέσεων και των συμφερόντων της ΕΣΕΕ, των φορέων εκπροσώπησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις ίδιες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση πρωτογενών ή δευτερογενών ερευνών και επιστημονικών μελετών επί των θεμάτων που αφορούν κάθε δραστηριότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
  • Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας για ζητήματα, προβλήματα, προκλήσεις, εξελίξεις, προοπτικές της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
  • Η συστηματική μελέτη των θεμάτων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.
  • Η καταγραφή και παρακολούθηση των βασικότερων μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και του εμπορίου και συγκεκριμένα, την απασχόληση, τον κύκλο εργασιών των ΜμΕ, τον πληθωρισμό, κατανάλωση και το ΑΕΠ.
  • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση οικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων και των επιπτώσεων των κυβερνητικών πολιτικών.
  • Η παρακολούθηση του κοινοβουλευτικού έργου σε θέματα που αφορούν στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και η επεξεργασία και διαμόρφωση θέσεων της ΕΣΕΕ προς τις προτεινόμενες προς ψήφιση διατάξεις.
  • Η καταγραφή και ηλεκτρονική απεικόνιση του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και η ανάλυση της οικονομικής γεωγραφίας της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας.
  • Η συγκέντρωση γραπτών και οπτικοακουστικών τεκμηρίων σχετικά με την ιστορία του ελληνικού εμπορίου και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και η έκδοση μονογραφιών, συλλογικών τόμων, λευκωμάτων και κειμένων εργασίας για την ιστορίας της συλλογικής εκπροσώπησης των Ελλήνων εμπόρων και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας εν γένει.
  • Η συνεργασία με τα μέλη της ΕΣΕΕ, τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους, τις ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις που συμμετέχει η ΕΣΕΕ, τις Δημόσιες Αρχές, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα για την προώθηση έργων, δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν στην υποστήριξη και ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.