Πρόχειρος διαγωνισμός για τη Μελέτη προετοιμασίας και εκπόνησης σεναρίων επιχειρηματικών διαδρομών & σχεδιασμού και ανάλυσης για την ανάδειξη έξι (6) επιχειρηματικών διαδρομών στο Δήμο Αθηναίων

Το Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη προετοιμασίας και εκπόνησης σεναρίων επιχειρηματικών διαδρομών & σχεδιασμού και ανάλυσης για την ανάδειξη έξι (6) επιχειρηματικών διαδρομών στο Δήμο Αθηναίων», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 73.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

Διάρκεια έργου: Το έργο του αναδόχου έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 3 μήνες.

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών), στη διεύθυνση Πετράκη 8, 10563 Αθήνα, Γραμματεία, ισόγειο, μέχρι την Δευτέρα 29/06/2015 και ώρα Ελλάδος 12:00, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος Β της διακήρυξης. Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 29/06/2015 και ώρα Ελλάδος 12:00,, στα γραφεία του ΙΝ.ΕΜ.Υ., Πετράκη 8, Αθήνα.

Πληροφορίες παρέχονται εγγράφως από την κ. Ηλέκτρα Παύλου, (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3259170, – φαξ 210-3259229.- e-mail: epavlou@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη