Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων (Ν.4412/2016) για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης του ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη διευκόλυνση της διαδοχής στον Ελληνικό Εμπορικό κλάδο» με Κωδικό ΟΠΣ 5074517

Το Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)

προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης του ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη διευκόλυνση της διαδοχής στον Ελληνικό Εμπορικό κλάδο», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.)
 2. Διεύθυνση: Μητροπόλεως 42
 3. Τηλέφωνο: 210-3259170   Φαξ: 210-3259169
 4. Τίτλος: «Δράσεις ενίσχυσης του ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη διευκόλυνση της διαδοχής στον Ελληνικό Εμπορικό κλάδο»
 5. Υπηρεσίες: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (CPV: 79411100-9).
 6. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
 7. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση δράσεων μελέτης, ανάλυσης και υποστήριξης της διαδοχής των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, που αποτελεί σημαντική ευρωπαϊκή και εθνική προτεραιότητα για την διατήρηση και ανάπτυξη υφιστάμενων βιώσιμων επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας που αυτές προσφέρουν.
 8. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
 9. Συνολικός προϋπολογισμός:
  297.995,54 € χωρίς Φ.Π.Α.
  71,518,93 € Φ.Π.Α. (24%)
  369.514,47 € συνολικός προϋπολογισμός
 10. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 14 Μήνες από την υπογραφή της. 
 11. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 5.959,91 €.
 12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Κωδ. ΣΑΕ3341. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ33410002). Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 1 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Δράσεις ενίσχυσης του ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη διευκόλυνση της διαδοχής στον Ελληνικό Εμπορικό κλάδο» με Κωδικό ΟΠΣ 5074517, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με βάση την απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. 455/03.02.2021 (ΑΔΑ 6ΣΗ146ΜΤΛΡ-2Μ3) της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από – εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.
 13. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Μητροπόλεως 42 και στο τηλέφωνο 210-3259170 e-mail: epavlou@esee.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.inemy.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr )
 14. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 04/08/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 27/09/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Δευτέρα 04/10/2021 και ώρα 14:00. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 15. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 17. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 18. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 04/08/2021

 

Αρχεία προς λήψη