Προκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αναπαραγωγή Υλικού / Εκτυπώσεις», στο πλαίσιοτης πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» (κωδικός ΟΠΣ: 5000966)

To ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε., ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000966, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο του έργου απαιτείται η αναπαραγωγή υλικού / Εκτυπώσεις  που θα αναλάβει Ανάδοχος που θα προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ανωτέρω πράξης.)

Κριτήριο κατακύρωσης: Το κριτήριο επιλογής του Αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η Δευτέρα 19/3/2018 και ώρα 14.00 οπότε και θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός.

Διαβάστε το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού

2018-02-27T14:07:20+02:00 27 Φεβρουαρίου 2018|Διαγωνισμοί, Επικαιρότητα|