Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 1256/26.02.18) για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου με τρεις (3) επιστημονικούς συνεργάτες (Κωδικοί Συνεργατών: 5004288/Β.2.3, 5004288/Β.2.4 και  5004288/Β.2.5)

στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία» της Πράξης «Κλαδική ανάλυση: ο επιχειρηματικός χάρτης τεσσάρων κλάδων – προοπτικές ανάπτυξης και επιχειρησιακές στρατηγικές» με κωδικό ΟΠΣ 5004288, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

To Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ), υλοποιεί την Πράξη «Κλαδική ανάλυση: ο επιχειρηματικός χάρτης τεσσάρων κλάδων – προοπτικές ανάπτυξης και επιχειρησιακές στρατηγικές» με κωδικό ΟΠΣ 5004288, η οποία ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η Πράξη υλοποιείται μέσω του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία» με ίδια μέσα και αφορά σε μια σειρά από δράσεις που θα υποστηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις πολύ μικρού, μικρού και μεσαίου μεγέθους (ΠΜΕ/ΜΜΕ) για την προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα τους. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν τα εξής Πακέτα Εργασίας:

  • Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): Μελέτες υφιστάμενης κατάστασης σε 4 υποκλάδους
  • Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2): Οδηγοί καλών πρακτικών σε 4 υποκλάδους
  • Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3): Τέσσερα (4) κλαδικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής
  • Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4): Πολυχρηστικός Οδηγός για τους 4 υποκλάδους

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας ΠΕ2, ΠΕ3 & ΠΕ4 ως άνω φυσικού αντικειμένου της Πράξης, το ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ προβαίνει στη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και καλεί ενδιαφερόμενους επιστημονικούς συνεργάτες να υποβάλλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου με τρεις (3) οικονομολόγους (Κωδικοί Συνεργατών: 5004288/Β.2.3, 5004288/Β.2.4 και 5004288/Β.2.5).

Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, τη διαδικασία αξιολόγησσης των προτάσεων, το είδος, τη διάρκεια και το οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο είναι αναρτημένο παρακάτω.

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής πρότασης (Οδηγίες για την υποβολή πρότασης, Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την Τρίτη 13/02/2018 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών, Πετράκη 8, TΚ 10563, Αθήνα, Ισόγειο (Γραμματεία ΙΝΕΜΥ) ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier.

 

Αρχεία προς λήψη

2018-03-01T13:58:14+02:00 27 Φεβρουαρίου 2018|Επικαιρότητα, Προσκλήσεις|