Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 5023/20.11.2018) για τη συγκρότηση Ενιαίου Μητρώου Συνεργατών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενός ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής, αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Έργου με κωδ. «EGF/2017/003 GR/Attica retail» και ειδικότερα της Ενέργειας Α αυτού με τίτλο: «Επαγγελματική Συμβουλευτική», η οποία θα περιλαμβάνει και την υποστήριξη στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων. Το ως άνω μητρώο θα απαρτίζεται από δύο επιμέρους υπομητρώα:

  • Υπομητρώο Α : Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού,
  • Υπομητρώο Β : Σύμβουλοι για την υποστήριξη στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.

Αρχεία προς λήψη