Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5002002, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Η Πράξη αφορά στην κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 29 – 64 ετών σε 44 θεματικά αντικείμενα, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την εξασφάλιση 6μηνης εγγυημένης απασχόλησης μετά το τέλος της κατάρτισης. Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 130 ώρες, το 20% της οποίας αφορά την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:

  • Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη Υποέργο 9 της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» (κωδικός ΟΠΣ 5002002)

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τη Δευτέρα 24/10/2016 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση :

  • Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών, Πετράκη 8, TΚ 10563, Αθήνα, Ισόγειο (Γραμματεία ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ)
  • ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier.

Προτάσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει και συνέντευξη των επικρατέστερων ενδιαφερομένων που καλύπτουν τα ως άνω ορισθέντα απαραίτητα προσόντα.

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Ηλέκτρα Παύλου (e-mail: epavlou@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη