Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με βάση την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει μέσα από την ανάπτυξη δομών συμβουλευτικής υποστήριξης ΜμΕ τα τελευταία χρόνια, υλοποιούν το έργο «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας».

Στο πλαίσιο του έργου, οι επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων ωφελούνται από δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, οι οποίες διαρθρώνονται σε τρεις κατευθύνσεις:

  • την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
  • την εισαγωγή της καινοτομίας στο περιβάλλον των ΜμΕ
  • την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) μεταξύ των ΜμΕ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα συνεργατικών σχηματισμών.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν ομάδες επιχειρήσεων που θα αποτελούνται από πέντε (5) επιχειρήσεις κατ’ ελάχιστον και θα πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) Δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Αθήνας στον εμπορικό τομέα 
Οι επιχειρήσεις που θα εμπλακούν στον συνεργατικό σχηματισμό πρέπει να δραστηριοποιούνται, έχοντας έδρα / παράρτημα στο Δήμο Αθηναίων. Η έδρα και η λειτουργία του συνεργατικού σχηματισμού θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.

Β) Λειτουργούν με μια από τις παρακάτω νομικές μορφές:
Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.). Επίσης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν πρέπει να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising).

Οι επιχειρήσεις, μετά την επιλογή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. έναρξη δραστηριότητας).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 03/07/2015. Κάθε υποψήφιος συνεργατικός σχηματισμός που είναι σύμφωνος με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα αξιολογείται ως προς τα παραπάνω κριτήρια βάσει της αίτησης συμμετοχής και κατόπιν συνάντησης που θα ακολουθήσει με το ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ, στην οποία τα μέλη των υποψηφίων συνεργατικών σχηματισμών θα  έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν αναλυτικά την πρόταση τους.

Η αίτηση διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ (www.inemy.gr – Ενότητα «Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί») όπως και στην ιστοσελίδα του έργου (www.consulting-athens.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του έργου www.consulting-athens.gr, είτε να αποστείλουν e-mail στη διεύθυνση epavlou@esee.gr

 

Αρχεία προς λήψη