Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη Συμβάσεων Έργου με τρεις (3) Επιστημονικούς Συνεργάτες

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) και οι συμμετέχοντες σε Ένωση υπό το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. φορείς: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Αναπτυξιακή Καρδίτσας και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ, ανέλαβαν την υλοποίηση της Πράξης: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις επιπέδου NUTS 2 Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14) – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.

Οι Ενέργειες της Πράξης θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Οι υποψήφιοι της παρούσας Πρόσκλησης δεν απαιτείται να διαμένουν μόνιμα στις ανωτέρω Περιφέρειες, θα πρέπει όμως να λάβουν υπόψη τους ότι κατά τη διάρκεια της Πράξης θα απαιτηθεί να μετακινούνται συχνά (ενδεικτικά: τουλάχιστον δέκα ημέρες ανά μήνα) από / προς τις ανωτέρω Περιφέρειες, με στόχο την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της Πράξης.

Ενδεικτικά οι εργασίες των στελεχών που συμμετέχουν στη Συντονιστική-Διαχειριστική Ομάδα είναι οι εξής:

 •  Παρακολούθηση της υλοποίησης και διαχείριση της Πράξης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ενέργειες που έχει αναλάβει το ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε.,
 •  Συμμετοχή στην κατάρτιση της Αναθεωρημένης Πρότασης της Ένωσης Φορέων υπό το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.,
 •  Συμμετοχή στην κατάρτιση τυχόν τροποποιήσεων της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα,
 •  Συμμετοχή στην κατάρτιση και υποβολή των Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών και των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης,
 •  Συμμετοχή στην κατάρτιση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης,
 •  Συμμετοχή στη σύνταξη και παρακολούθηση των αιτημάτων χρηματοδότησης,
 •  Συμμετοχή στην κατάρτιση τυχόν τροποποιήσεων του προϋπολογισμού της Πράξης και παρακολούθηση της πορείας εξέλιξής της,
 •  Εκπόνηση των εργαλείων οικονομικής παρακολούθησης της Πράξης και των Φύλλων Χρέωσης Ανθρωποχρόνου των στελεχών,
 •  Έλεγχος πληρότητας και ποιότητας των παραδοτέων των συμβούλων των Ενεργειών Α και Γ της Πράξης και παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών τους,
 •  Παρακολούθηση της επιλεξιμότητας των δαπανών της Πράξης,
 •  Παρακολούθηση της πορείας του φυσικού αντικειμένου της Πράξης,
 •  Έλεγχος των διοικητικών φακέλων της Πράξης
 •  Επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για όλα τα τεχνικά και διαχειριστικά θέματα της Πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων (Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, καθώς και αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών – τεκμηρίων που αποδεικνύουν/τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων.

Ο σφραγισμένος φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:

Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρεις (3) επιστημονικούς συνεργάτες
Στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις επιπέδου NUTS 2 Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14) «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή 08/09/2017 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση :

Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε.), Πετράκη 8, TΚ 10563, Αθήνα, ισόγειο (Γραμματεία ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε.).

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Ηλέκτρα Παύλου (e-mail: epavlou@esee.gr).

Αρχεία προς λήψη

2018-02-06T12:58:21+02:00 24 Αυγούστου 2017|Super Market Larissa, Έργα ΕΣΠΑ|