Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη συμβάσεων έργου με επτά (7) ερευνητές

To ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ, υλοποιεί τη πράξη  «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000966, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Το Υποέργο 1 «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» αφορά στην πολύπλευρη στήριξη του φορέα για την υποβολή προτάσεων πολιτικής για το εμπόριο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσα από την υλοποίηση δράσεων έρευνας και τεκμηρίωσης στους παραπάνω τομείς.

Το ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ, προβαίνει στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη συμβάσεων έργου με επτά (7) ερευνητές (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 5000966/Β.2.11 – Β.2.17) στο πλαίσιο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης.  

 

Αρχεία προς λήψη