Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 491402, η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ υλοποιεί το Υποέργο 16 με τίτλο «Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίηση) – ΙΝΕΜΥ», το οποίο αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 1.000 ωφελούμενους οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση, διάρκειας 80 ωρών σε οριζόντιες δεξιότητες, στο πλαίσιο άλλου υποέργου της Πράξης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 16:

  •  θα εξευρεθούν επιχειρήσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 1.000 ωφελούμενων,
  •  θα οριστούν υπεύθυνοι εποπτείας της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για κάθε ωφελούμενο, οι οποίοι θα μεριμνούν για την εξασφάλιση άρτιων συνθηκών κατά τη διάρκεια της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας κάθε ωφελουμένου,
  •  θα υλοποιηθούν 2.000 επισκέψεις για την ποιοτική παρακολούθηση της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (2 ανά ωφελούμενο),
  •  θα υλοποιηθούν 4.000 συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής (4 ανά ωφελούμενο),
  •  θα καταβληθούν υποτροφίες σε 1.000 ωφελούμενους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 16 με τίτλο «Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίηση) – ΙΝΕΜΥ» της παραπάνω πράξης, το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ προτίθεται να συνεργαστεί με τέσσερα (4) στελέχη, για: (α) την εποπτεία, το συντονισμό και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών υλοποίησης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση φυσικού & οικονομικού αντικειμένου του υποέργου και (β) τη συμμετοχή τους στις Ομάδες Οριζόντιας Υποστήριξης του υποέργου.

Εκτιμώμενη διάρκεια συμβάσεων: από ημερομηνία υπογραφής έως 31/10/2015.

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως τη Δευτέρα 15/06/2015  και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση :

  • Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών, Πετράκη 8, TΚ 10563, Αθήνα , Ισόγειο (Γραμματεία ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ)
  • ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.

Οι υποβάλλοντες πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης / βαθμολόγησης των υπολοίπων ενδιαφερομένων έως και δέκα (10) ημέρες μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους ενδιαφερόμενους. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων προτάσεων, ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχείο Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης θα μπορούν να υποβάλλονται έως και δέκα (10) ημέρες μετά την κοινοποίηση τους στους ενδιαφερόμενους. Οι υποβάλλοντες πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης μπορούν να υποβάλλουν ένσταση με τους εξής τρόπους:

(α) αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών, Πετράκη 8, TΚ 10563, Αθήνα , Ισόγειο (Γραμματεία ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ),

(β) με fax στο 210-3259229.

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Ελίνα Γεροντή (e-mail: egeronti@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη