Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΑΕΛΕ για απασχόληση δύο (2) στελεχών γραμματειακής υποστήριξης

προγραμμάτων κατάρτισης με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης μέρους ενεργειών στο έργο με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.

 

Αρχεία προς λήψη