Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 370 / 27-03-2015

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» που υλοποιείται από την Ένωση Φορέων (ΕΚΚΕ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,ΙΕΚΕΠ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΝΟΣΤΟΣ)  και η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Κωδικός ΟΠΣ 479988), το ΙΝΕΜΥ προτίθεται να  συνεργαστεί με έξι (6) εμπειρογνώμονες επιχειρηματικότητας για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.  

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής αξιοποίησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία θα συμβάλλει αφενός, στην ενδυνάμωση των θεσμικών αρμοδιοτήτων του Δήμου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων που ζουν στην γεωγραφική του περιφέρεια, αφετέρου, στη διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές υπηρεσίες / δομές του Δήμου Αθηναίων, καθώς και με κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .
Πατήστε εδώ για να δείτε Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων.
Πατήστε εδώ για το Υπόδειγμα Α – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πατήστε εδώ για το Υπόδειγμα Β – Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου.
Πατήστε εδώ για το Υπόδειγμα Γ – Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας.

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως την  Παρασκευή 17/04/2014 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση :

Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών στη διεύθυνση Πετράκη  16, TΚ 10563, Αθήνα (Γραμματεία, 2ος όροφος) ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην παραπάνω διεύθυνση. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.
Πληροφορίες: Ν. Γεωργοκώστας (e-mail: nikgeo@esee.gr).