Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης αρχειακού υλικού

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης αρχειακού υλικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΥΕ 1 της Πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000966, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

To ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε., ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000966, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΠΕ 5 («Μηχανισμός ανατροφοδότησης από τις Ομοσπονδίες & τους Εμπορικούς Συλλόγους για τη στήριξη των ΜΜΕ και της απασχόλησης σε εθνικό & τοπικό επίπεδο»), το ΙΝ.ΕΜ.Υ. έχει διαμορφώσει τμήμα αρχείου, το οποίο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση ιστορικού και επιχειρηματικού αρχείου των Εμπορικών Συλλόγων Πειραιά, Πάτρας και Καρδίτσας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕ 5 (Παραδοτέο Π.5.2 – Ψηφιοποίηση και οργάνωση του αρχείου του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας και έκδοση ενός συλλογικού τόμου), απαιτείται η εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης του αρχειακού υλικού του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας, την οποία θα αναλάβει Ανάδοχος που θα προκύψει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. 24% και όλων των νομίμων κρατήσεων) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ανωτέρω πράξης.

Κριτήριο κατακύρωσης: Το κριτήριο επιλογής του Αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε., στη διεύθυνση Πετράκη 8, 105 63, Αθήνα, στο Τμήμα Γραμματείας, ισόγειο, μέχρι την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 και ώρα 10:00, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα..

 

Αρχεία προς λήψη