Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων για τη συγκρότηση Ενιαίου Μητρώου Συνεργατών επαγγελματικής Συμβουλευτικής

στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ.: 5023/20.11.2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  στο πλαίσιο του Έργου «ΚΩΔ.: EGF/2017/003 GR/Attica retail», στο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο ένστασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση  egfatticaretail@eiead.gr , από τις 19/12/2018 έως τις 21/12/2018 και ώρα 15:00 μμ.

 

Αρχεία προς λήψη