Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Προτάσεων για τη σύναψη Συμβάσεων Έργου με δύο (2) Επιστημονικούς Συνεργάτες

Το ΙΝΕΜΥ, σύμφωνα με την από 08/09/2020 απόφαση της ΔΕ του, ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα (Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης) της υπ’ αριθμ 1478 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη Συμβάσεων Έργου με δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών (3) ημερών από την επομένη της ημέρας κοινοποίησης των προσωρινών αποτελεσμάτων (έως και τις 14/9 και ώρα 16:00) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mtitaki@esee.gr με θέμα: “Υποβολή ένστασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 1478”.

Αρχείο προς λήψη