Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού – Προμήθεια Αναλωσίμων υλικών, γραφικής ύλης και υλικών σεμιναρίου 

Τίτλος Πράξης: «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους»

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  τιμή, για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια Αναλωσίμων υλικών, γραφικής ύλης και υλικών σεμιναρίου» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους – 8Π, 3Π, 2Π» (κωδικοί ΟΠΣ: 376105, 376106, 375772).

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια Αναλωσίμων υλικών, γραφικής ύλης και υλικών σεμιναρίου», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους – 8Π, 3Π, 2Π». Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου).

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 57.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου).

Διάρκεια έργου: Το έργο του αναδόχου έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου.
Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών), στη διεύθυνση Πετράκη 16, 10563 Αθήνα, στο Τμήμα Γραμματείας, στον 2ο όροφο, μέχρι την Τετάρτη 16/07/2014 και ώρα Ελλάδος 14:00, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος Β της διακήρυξης. Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 16/07/2014 και ώρα Ελλάδος 14:00, στα γραφεία του ΙΝ.ΕΜ.Υ., Πετράκη 16, Αθήνα.
Πληροφορίες παρέχονται εγγράφως από την κα Παύλου Ηλέκτρα, (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3259225, – φαξ 210-3259229.- e-mail: epaulou@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη