Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού Αριθ. Πρωτ.: 1154/23-10-2017) για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αναπαραγωγή Υλικού / Εκτυπώσεις»

To ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε., ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000966, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο του έργου απαιτείται η αναπαραγωγή υλικού / Εκτυπώσεις  που θα αναλάβει Ανάδοχος που θα προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ανωτέρω πράξης.)

Κριτήριο κατακύρωσης: Το κριτήριο επιλογής του Αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε., στη διεύθυνση Πετράκη 8, 105 63, Αθήνα, στο Τμήμα Γραμματείας, ισόγειο, μέχρι την  Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

 

Αρχεία προς λήψη